2011. március 30., szerda

Kérdések...

Azt hittem, akit szeretek az viszont szeret. Azt hittem, akit elfogadok, viszont elfogad. Tévedtem....

Nem múlik úgy el bennem gondolat, mi lett volna ha, úgy tettem volna ha. De mégis megfogott, a szerelem érzésén belül egy gondolat. Én tévedtem volna? Az én hibám lenne? Én nem tettem meg azokat a dolgokat, amit meg kellett volna tennem? Belegondoltam, hagynom kellett volna magára azt, akit a legjobban szeretek? Legalábbis úgy érzem, hogy akit a legjobban szeretek. Sajnos, emellett nem vettem észre azt, hogy a másik csupán játszik a naiv érzéseimmel. Szabadnak hiszi magát, olyan szabadnak, aki érzi magában az erőt, hogy mást korlátoljon és befolyásoljon. Azaz engem. Nem véletlenül lettem tehát meg róva. Azt hiszem. Nem is mertem fel azt, hogy engem nem szeretnek. A hamis tervezés illúziójába ringattam magam, mert biztos voltam valamiben, ami teljes álomvesztéshez vezetett.
http://cdn.pitchfork.com/media/12596-the-crying-light.jpg


Én nem kételkedem magamba, szerettelek. Úgy, mint senki mást. Nem hittem volna, hogy ezt valaha kimondom, olyan természetesnek tűnik. Sok könyvben olvastam már. De sose tudtam magaménak tenni ezeket a gondolatokat.

Csalódott vagyok. Nem az elvesztegetett idő miatt, már így is sok van a rovásomon. Nagyon sok felesleges dolgot tettem. De nem így kellett volna véget érnie. Bennem kellett volna kihunyni a tűznek. Így lett volna igazságos, legalábbis az én nézőpontomból.


Összetörtem, de mégis erős lettem. Ez elég ironikus. Hmm.  Talán, mert kezdek összerakódni, olyanná, aki igazán vagyok. De ezt erősen kétlem. Változnom kell.


De neked is. Bárki is vagy igazából.

Elnevezés


 ( egy fejezet a szakdolgozatomból)


...Az emberhez vezette őket, hogy lássa, milyen nevet ad nekik. Az lett a nevük, amit az ember adott nekik...

            Mikor az Úr megteremti az embert, saját képére és hasonlatosságára formálta meg azokat. A Bibliában ez többes számban szerepel, azaz a Szentlélek így fejezte ki magát: „Teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra...”. Valószínűleg azért a királyi többes, mert Isten első teremtményei, az angyalok is hasonló ős alakzatok, mint az ember, bár több helyen előfordul a Bibliában az, hogy ezen angyali lények a legkülönbözőbb formában is képesek megjelenni, ha a helyzet úgy kívánja. Tehát egy éber halandó valószínűleg képes lenne ember és angyal között különbséget tenni. De ez teljesen mindegy, hiszen testvéreknek teremtett minket Elohim (Vagyok, aki vagyok), nem arra, hogy méricskéljük a fajták közti különbséget.
Az angyalok Isten szellemi teremtményei a hagyományok szerint. Hírnökök, akik az Úr feladatait teljesítik. Szolgálják az embert és szüntelen védelmezik imádságuk, közbenjárásuk által.
            Ám mikor megteremtette Isten az embert saját képére, angyalok egy csoportja fellázadt az Írások szerint, s lebuktak az anyagba. Sok okuk lehetett. Talán nem bírták elviselni azt hogy Isten, Jahve saját képére formálta új teremtményeit. Megjelenhetett bennük a gőg és a féltékenység. Másrészt, mint népet kiemelten az anyagba helyezte Ádám fiait, ami egy hatalmas ajándék. Egyaránt rendelkezünk testi és szellemi résszel, ami egybekovácsolódva képezi az embert,  annak minden gondolatát és szenvedélyét. Ezt irigyelte tőlünk az angyali kar egy jó része, köztük a trónok, szeráfok és kerubok különböző csoportja, akik hatalmasságokként tették, vagy teszik dolgukat a csillagokban.
            Énok apokrif evangéliuma szerint ( amit az Egyház nem fogad el sugalmazott, bibliai írásként) angyalok egy csoportja jött a Földre (12 hatalmas s azok kísérői), maguknak asszonyt raboltak, azokkal szaporodtak és megtanították őket a varázslatokra, gyógynövényekre, asztrológiára ( tehát a ma is divatos ezoterikus irányzatok valamennyi válfajára), a férfiakat technológiára és háborúskodásra nevelték. A letaszítottak félig angyal, félig ember gyermekeit nefilimeknek, óriásoknak, démonoknak hívtak. Sok bajt és átkot zúdítottak a Földre, ezért Isten egy Vízözönnel elpusztította őket. Ez benne van a Bibliában is, a Noé által kötött szövetség lényege, hogy az Úr soha többet nem fogja így eltörölni az emberiséget, ily drasztikusan. Ám időközben újabb csoportok jöttek le, és újabb keveredésbe kezdtek. Góliát és Dávid küzdelme is, egy tipikus nefilim ember harcot mutat be, sok zsidó törzs emlékezik meg arról hogy korábban rengetegszer harcoltak óriásokkal.
Másik oldalról megközelítve a bukást, Lucifer, a fény hozó angyal nem volt hajlandó szolgálni az embereket és ezért új szeletet akart magának kihasítani mindenségből. Természetesen ezt az Úr nem engedte, így letaszítottá vált. Ő a hagyományos sátánfigura, aki sűrűn előfordul a Bibliában. De számtalan szellemi és nem szellemi képezi ennek a hatalmas mitológiának a részét.

http://thecynicaleconomist.com/wp-content/uploads/2010/06/Apocalypse_vasnetsov.jpg


            A démonokról is beszámol a Szentírás. A legnagyobb és legveszedelmesebb démon, avagy letaszított angyal, az Azazel, a puszták istene, gyakran áldoztak neki pusztaságba kitett bakot az engesztelés áldozati ceremóniájának keretében. Tóbiás könyve beszámol egy Asmodeus nevű gonosz szellemről is, aki egy Sára nevű nőnek mind a hét kérőjét megölte. De végül Isten egyik angyala, Rafael legyőzte a lényt.
            A legtöbb vers beszámol arról, hogy ezen rossz szellemek főleg pusztákban, száraz és kietlen helyeken laknak. Olyan hatalommal rendelkeznek, mely során képesek megszállni embert és állatot egyaránt, súgásaikkal és bűbájukkal teljesen vagy érintőlegesen is képesek a megszállt test felett átvenni az uralmat. Betegséget, zűrzavart, bűnt és halált terjesztenek parazita életmódjuk által. Csak olyan ember felett képesek átvenni a hatalmat, aki teret enged a csábításnak és hamis ösvényen jár. A hatalmasabb démonok képesek lehetnek varázslatokra is, sőt még gyógyítani is tudnak. Számtalan korabeli és mai mágus használja őket céljaik elérésére, többek között jövendőmondás és titkos kívánságaik teljesítésére hívják elő őket mágikus pecsétjeikkel és rituális énekükkel. A mai modern asztrológia és kártyavetés is démoni tudománynak számít, hiszen az okkult praktikákat letaszított angyali lények tanították a nőknek, az első boszorkányoknak, és az se véletlen, hogy ma is, főleg unatkozó háziasszonyok használják ezen spirituális gyakorlatok cseppet sem veszélytelen rítusait. 
            Máté evangélista szerint, mikor egy tisztátalan lélek kimegy az emberből, sivár helyeken bolyong és nyugtot keres, de nem talál. Ezért igyekszik visszatérni a megszállt személybe, olykor több démonnal együtt. Ezért nagyon veszélyes önjelölt ördögűzőkhöz fordulni, mert egyrészt anyagi veszteségbe hajt, másrészt őrülethez és akár halálhoz is vezethet egy félresikerült kúra.
„Íme, elküldöm angyalomat, hogy előtted haladjon, őrizzen téged az úton, és bevigyen arra a helyre, amelyet neked szántam” (Kiv 23,20).

            Az angyalok, Isten teremtményei, szellemi lények. Minőségben és formában jók, kik az emberiség boldogulását és Adonai céljait szolgálják, őriznek és vezetnek az úton, mindig az ember előtt járva (csak a démonok közelítenek hátulról, avagy oldalról). Gyakran közvetítők és hírvivők, jelenlétüket általában csoda és szeretet, békesség lengi körül. A Biblia szerint minden élő személyre jut egy személyes angyal, ki életét segíti és pártfogolja az Úr előtt, emellett nem elhanyagolhatóan felveszi a harcot az embert kísérő rossz szellemekkel is. Ezért ezen jó lényekre bizton számíthatunk és kérhetjük közbenjárásukat és védelmüket imádság, de nem imádat formájában is. Egy angyal képes fizikai, emberi formát is ölteni ha feladata ezt megkívánja, képes enni, inni, asszonnyal hálni és mindenfajta más egyéb hétköznapi cselekedetet véghez vinni.. Habár
az emberrel való szexuális kapcsolatot már rég letudták, hiszen ezen alkalommal szenvedte el a hatalmas angyali karok számtalan része a földi száműzetést és váltak ezáltal fiaik és lányaik óriásokká és démonokká. Erről főleg apokrif, a Katolikus Egyház által el nem fogadott iratok tesznek említést, de megemlíti ezt a bukást a Teremtés könyve is.
            Az Írás számtalan angyal nevez néven, Rafaelt, Gábrielt, és Mikaelt (Mihály). Ők a fejedelmek az angyali karokban. De számtalan más fajtájuk is létezik, köztük trónok, kerubok és szeráfok, kik teljesen más rangon és küldetési fokon szolgálják és imádják az Istent. Nehéz lenne mindegyikük történetét és jellemzését leírni, de az érdeklődő számára számtalan könyv nyújt segítséget. Főleg az apokrif, kabbalisztikus és okkult irodalomban lelhető fel róluk információ.

            E fejezet zárásául egyik fő védangyalomhoz szóló imát szeretném bemutatni, mely segíthet elűzni a gonoszt és megszilárdítani az Istenbe vetett hitet:
Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Amen.

2011. március 23., szerda

Az imáról

(Részlet a szakdolgozatomból)


Az ima a vallásos ember életében a legfontosabb kommunikációs csatorna, mely Istennel összeköti. Gyakorlóbb és szabadabb lelkek nem csupán egyoldalú társalgásnak gondolják és tapasztalják ezt, hanem egy olyan párbeszédnek, mely valóságosabb, mint maga a valóság.

            Az egész Zsoltárok könyve egy hatalmas imavers, mellyel nagyon sokfajta dolgot el lehet érni. Mai ezoterikusok gyakran használják a verseket gyógyításra, idézésre, átkozásra és minden fajta másra, amit szemük, fülük, orruk megkíván.
            A legszebben az Újszövetségben vannak leírva a helyes imaformák. Ezáltal felkészülhet egy hitet gyakorló a helyes imádkozás teljes menetére. Ezek csupán instrukciók, egy igaz ima mindig mélyről jön és őszintén, nincs szabályok közé szorítva, ergó szabad. Az Úrhoz való közeledés, az ő közeledését is jelenti. De mégis vannak olyan momentumok, amire érdemes odafigyelni, ha kellő szorgalomhoz nem kapcsolódik elég alázat. Imádság során nem javallott a képmutatás, nem ajánlott emberek szeme láttára cselekedni, hanem titokban kell végezni, elzárva a külvilágtól, hiszen Isten szeme mindent lát, nem számít a környezet visszajelzése. Felesleges a szószaporítás is, egy helyes ima lehet tömör és lényegre törő is, a Lélek szereti a tiszta, egyenes fogalmazást, ha úgy tetszik félszavakból is megérti az embert, még azelőtt, hogy gondolatba foglalnák az Ő számára elmondott sorokat. Ezt Lukács evangéliuma élesen szemlélteti: „Gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A Lélek azonban maga jár közben értünk, szavakba nem önthető sóhajtozásokkal. S ő aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért.”
            Léteznek az úgynevezett rendetlen kívánságok. Egy igaz imádság, ha az tiszta szívből jön és a jót szolgálja hamar teljesül. A Biblia szerint az emberben bűnös vágyak is igyekeznek uralomra jutni, ezért ha valaki vágyból imádkozik nem, vagy csak nagyon ritkán válik kézzel és érzéssel foghatóvá. Tehát ha valami így teljesül vagy nagy szerencse, vagy a Sátán műve. Sokan kérnek, de nem kapják meg, mert rossz szándékkal kérik és vágyuk pazarlássá válhat. Egy szemelvény szerint, aki a világgal barátságban áll, az ellensége az Istennek.
http://apod.nasa.gov/apod/image/0910/FaithFullMoon090409_westlake.jpg

            A kafarnaumi százados története szépen és teljesen bemutatja az Istenbe vetett feltétlen hitet és bizalmat. Egy beteg szolgálóját kívánta meggyógyítani, melyhez Jézus segítségét kérte. Krisztus felajánlotta, hogy elmegy házába és meggyógyítja a szerencsétlent, de a katona hitének bizonyságául azt felelte neki, hogy csak egy szót szóljon és szolgája meggyógyul.
            Ez a fajta hit elengedhetetlen a helyes imádsághoz, ha a sikerrel akarunk járni. A Zsidókhoz írt levél ezt írja: „ A hit szilárd bizalom abban, amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk. Őseink ebből merítettek bizonyosságot. A hitből ismerjük meg, hogy a világot az Isten szava alkotta, vagyis látható a láthatatlanból lett.”

            Az imához és hithez, erősen kapcsolódik a remény fogalma, mely az ember lelkének biztos és szilárd horgonya.
Szeresd Uradat, Istenedet szíved, lelked mélyéből, minden erőddel!

            E fejezet zárását addig nem írhatom meg, míg nem beszéltem a szeretetről. Egy keresztény hívő számára nélkülözhetetlen a hit, remény, szeretet hármasság jelenléte.

2011. március 21., hétfő

Mi lesz a technológiával?


Sajnálatos események tetőzték be a Japánt ért földrengések és cunami után a japán lakosságot. A gyászra és a károk rendezésére az atomerőműveket ért nagy sérül miatt már nem maradt sem idő, sem energia.

Nem lepődtem meg, mikor Tokió kormányzója, Sintaro Isihara isteni büntetésnek minősítette az őket ért csapásokat, mely mohóságuk miatt következett be. Én nem tudom ő mit ért mohóságon, Japán nagyon sokat adott a világnak, a világháború utáni gazdasági fellendülésük példaértékű lehet minden nemzet számára. Technológiai fejlődésüket ötvözték a hagyományok és az ősök tiszteletével, mindamellett kaptunk tőlük walkmant, játékkonzolt és japán pornót is.

Nem gondolom azt, hogy nekem is be kellene állnom a világvégét hirdető emberek közé, de azért elgondolkoztató, hogy mindenkit megdöbbentett a Japánt ért katasztrófa. Az embert azért megérinti, ha a legfejlettebb és leggazdagabb technológiai háttérrel rendelkező országot is eléri a végzet, mert akkor talán a saját halandósága sem olyan távoli. Nemrégiben egy nyolcvan éves cigány asszony kifejtette nekem a vonaton, Isten és a Sátán hadban áll. Az ő háborújuk miatt van ennyi szenvedés és zűrzavar a Földön, és ha az Úr kiereszti valakire a Halál Angyalát, az nem menekül meg a végzete elől. Hmm. Tulajdonképpen csak azt akarta kifejteni, hogy végünk van, mint a botnak. Kedves néni.

Sokáig azt hittem, minket a technológia fog megmenteni, de most elég rendesen vissza lesz esve a termelés és a tervezés. Ez picit aggasztó. Bár most lehetőségük lesz bizonyítani és versenyezni a többi élvonalbeli nemzetnek is. De ez akkor sem vigasztal.
http://www.serenadawn.com/Alien-Jockey-Mutation.JPG

Ha a radioaktivitást nézzük, lassan olyan lesz a világ mint egy Asimov regényben. Sugárzó, de nem a derűtől és a felemelkedettségtől.

De mi van, ha tényleg telhetetlenek vagyunk? Ész nélkül vettük fel a hiteleket, persze sokan azt mondják, muszáj volt. Nem tudom, nekem sose volt szükségem a legújabb lcd televízióra, csak azért, hogy azon nézhessem a Való Világot, meg a Barátok köztöt. Mindegy, nem minősítek senkit, a pénzügyi válság megtette a hatását. Majd szépen sorban jön a többi is, az élelmiszerválság, az energiaválság és talán még a radioktív válság is.


De amíg ez nem következik be, megnövelem a folyószámlahitelemet.....

2011. március 15., kedd

Pénz az online médiában

Az online piaci helyzet Magyarországon, főleg a szabadúszó újságírók számára igen nehézkes. Manapság is sűrűn lehet látni táblát tartó, kolduló, éhező újságírókat, akik éves bevételük felét fordítják sajtóigazolványuk fenntartására, hogy hivatalos sajtótájékoztatókra belógva csillapítsák korgó gyomruk fáradt követelőzését.

De mit tehetünk mi? Mi éhes újságírók. Folyamatosan házalhatunk különféle lapoknál, akik először ingyen, majd némi pénz kíséretében kirakják cikkeinket rovataik hasábjaiba. Ez persze nem ment meg senkit az éhenhalástól, de netszámlára bőven elég, feltéve, ha a lakásban ki van fizetve az áram. Próbálhatunk bekerülni szerkesztőségekbe, dolgozhatunk a McDonalds-ban, vagy elmehetünk moziba is, jegyet árusítani. Ezt természetesen a mindig jó megjelenésünknek és magabiztos, kommunikatív fellépésünknek köszönhetjük.

Azért én is elég jól beválogattam magam a munkaerőpiacra. Grafikus is vagyok, médiatechnológus is (ami még mindig nem tudom micsoda) illetve szereztem egy felsőfokú újságíró papírt is (hála az „Online média a megkülönböztetés ellen” című projektnek). Most természetesen nem önéletrajz gyanánt akartam ezt leírni, abbéli szándékból, hogy valaki megsajnál majd és alkalmaz az Origonál fő állásban, távmunkára. Hanem azt kívánom bebizonyítani, hogy kreatív embernek nincs jövője Magyarországon, mert a Geszti Péter mindent meg tud csinálni.
http://www.delmagyar.hu/nem_lovashalalban_remenykedik/cikk/210/2098264/2.jpg

Ha elég talpraesettek vagyunk, vezethetünk blogot is. Sok esetben nem rossz ajánlólevél, főleg ha elér egy szintet és hirdethetünk másokat, anyagi javakért cserébe. Tegyük fel, van egy vállalkozó, aki Seat Ibizát forgalmaz, de nem tud olyan réteget megszólítani, akit én például játszi könnyedséggel csalok a blogom felületére, azzal köthetnék egy szerződést, hogy reklámcsíkjait elhelyezem a blogomon és ahányan rákattintanak, annyiszor kapok érte 50 forintot, vagy valami nem teljesítménybéres havi bevételt.
De felfigyelhet ránk akár egy újság szerkesztője is, aki lát fantáziát a munkákban és elhív egy állásinterjúra.

Persze álmodni jó és szép.

Addig is marad a szellemi munka és a szabadúszó pénzszerzési lehetőségek végtelenül véges tárháza.

2011. március 1., kedd

Napi egyvelegÚgy látszik, az egyik cikkemnek nagy sikere lett és be fogják tiltani a dohányzást, az egész országban. Természetesen nem én tehetek erről.

A dohányzás betiltásának népegészségügyi okai vannak. Nagyon fogy a magyar és emellett még káros szokásai is vannak. Ilyenek például az alkoholfogyasztás, cigi és mértéktelen kávéivás (ami nem mellesleg jó a bőrnek, emésztésjavító és vérnyomáscsökkentő hatású).
Itt igazából csak rajtunk akar spórolni az állam, ha nem költhetünk cigire, akkor nem veszünk kávét sem, illetve nem ülünk be éttermekbe és egyéb vendéglátó egységekbe sem, ahol eddig sűrűn füstölögtünk. Tehát az eddig elköltött pénzt, majd a megdráguló élelmiszerre és üzemanyagra fordíthatjuk, hála az olaj magas repülésének és az országban dúló cukor és gabonahiánynak.
Ezen élvezeti cikkek túl alacsony hozamba jönnek létre, ami az országban hihetetlen áremelkedést idézett elő. Mivel a raktárak kiürültek, ezért kénytelen az állam újra külföldi behozatalra szorulni, mely termékek silányabbak és jóval drágábbak.


Nem baj, nemrég olvastam a Metro napilapban  (amit csak azért forgatok, mert ingyen van és jó írások vannak benne), hogy hatalmas pánikhangulat van és egy élelmiszeri válság van kibontakozóban,mert mindenhol elfogyott minden. A Föld éhezik, vagy lassan éhezni fog. Kína már az eget lövi rakétákkal, hogy esőt csaljon a felhőkből, annyira elhatalmasodott az aszály. Mindenhol nagy baj van.

http://theothersideofafrica.blogspot.com/

A teljesség igénye nélkül szeretném kifejezni az Európai Uniónak, hogy milyen jól tette, hogy zárolta a Kadhafi családjának és ismerőseinek vagyonát, illetve azt, hogy megtiltotta az európai légtérbe és földre való belépésüket. Így már esélye sincs elmenekülni az országból, aminek hála a végsőkig fog harcolni a felkelőkkel. Nem tudom, hogy lesz. Lehet, mire megírom ezt a cikket és feltöltöm a blogra, addig a dörzsölt diktátor megszökik Thaiföldre és a hatalom megdöntését ünnepli a líbiai nép. De nem iszok előre a medve bőrére. Mindenesetre a fegyverembargó jó ötlet volt, igaz csak szükségszerű látszatmegoldás.

Az idő fogy, ahogy az olaj is, mindezek fölött még mindig nincs világbéke. De én még mindig itt vagyok és folytatom tovább.